ข่าวประชาสัมพันธ์!

...

แสดงทั้งหมด

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 1. โครงสร้างหน่วยงาน
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารกิจกรรม
 8. Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย สังคมออนไลน์ >> Facebook โรงเรียนวัดครุนอก
 9. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A กระดานข่าว บริการถามตอบ
 10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาค
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 13. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
 15. สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
 16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 17. e-Service คลิกที่ลิงค์แต่ละบริการ
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 22. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 34. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 39. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
 40. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 41. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 42. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 43. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 44. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
 45. มาตรการป้องกันการรับสินบน
 46. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน
 47. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ