พันธกิจ และเป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

          ๑.   จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เป็นผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง
          ๒.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จักตนเอง มีทัศนคติ  และกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
          ๓.   สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
          ๔.   จัดการทรัพยากรและจัดสิ่งแวดล้อมภายในเพื่อการศึกษา

 เป้าหมาย

          ๑.     ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
          ๒.     ผู้เรียนเป็นคนดี   มีปัญญา   มีความสุข
          ๓.     ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง
          ๔.     ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยดี
          ๕.    ผู้เรียนมีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย