ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

     26 ธ.ค. 59 - ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

     25 ธ.ค. 59 - ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559

     06 ธ.ค. 59 - ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

โรงเรียนวัดครุนอกนำลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสาเพื่อพ่อหลวงไปบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องสนามหลวง

     25 พ.ย. 59 - วันมหาธีรราชเจ้า

     01 พ.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 - ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนวัดครุนอก                                       

     07 ธ.ค. 58 ถึง 09 ธ.ค. 58 - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4-ม.3 - ค่ายลูกเสือศรีกะอางแคมป์ 

จ.นครนายก - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     04 ธ.ค. 58 - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     01 ธ.ค. 58 -  สอบธรรมศึกษา - โรงเรียนวัดครุใน

     25 พ.ย. 58 - วันมหาธีรราชเจ้า - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     06 ต.ค. 58 ถึง 07 ต.ค. 58 - กีฬาสีโรงเรียน