ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดครุนอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รวมทั้งสิ้น  171 คน   (ชาย = 100 คน, หญิง = 71 คน)