ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป


          ชื่อโรงเรียนวัดครุนอก ที่ตั้ง ๑/๑ หมู่ ๗ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ - ๔๖๓๓๑๔๐  e-mail: watkrunok.school@hotmail.co.th  website  http://www.watkrunokschool.ac.th/ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่  ๒ ไร่เศษ  เขตพื้นที่บริการ  ๕  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๗,๙

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


          โรงเรียนวัดครุนอก   ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่   ๑ เดือน สิงหาคม   พุทธศักราช  ๒๔๙๗   เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดครุนอก  เป็นที่เรียน  ไม่มีฝากั้น ไม่มีฝ้าเพดาน  มีโต๊ะ  เก้าอี้   กระดานดำ  โดยมีนายประถม   ลิ้มสง่าเป็นครูใหญ่  มีครูผู้สอน   ๓  คน   คือนางสาวพวงรัตน์  เหลี่ยมมณี    นางสาวบุญเรือง   โน๊ตศิริ  และ      นางวรลักษณ์   เหมือนใจงาม   และได้มีครูย้ายเข้ามาช่วยสอนเพิ่มอีก   ๑   คนคือ  นายเฉลิม   ขาวผ่อง  ต่อมานายประถม    ลิ้มสง่า  ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนวัดท้องคุ้ง   นายเจียม(สุทัศน์) โพธิ์เมือง  ได้ย้ายเข้ามาเป็นครูใหญ่แทน (ศาลาการเปรียญเดิมปัจจุบันตั้งอยู่กลางสนามวัดครุนอก)
          พ.ศ. ๒๕๐๗  นายเฉย  -  นางเตาะ   จั่นทิพย์   ถวายที่ดินหลังวัด  ๒  ไร่เศษ  ให้สร้างโรงเรียน  โฉนดเลขที่  ๒๕๕๐  นายฉุย   ดิษฐเจริญ  กำนันตำบลบางครุ   พระครูคลี่   ธมฺมเตโช เจ้าอาวาสวัดครุนอก   ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว   ๔   ห้องเรียน  แบบ  ป.๔  หน้าโรงเรียนทางเข้าเป็นถนนคอนกรีตปลูกไม้ดอก   ไม้ประดับ   มีห้องส้วม ๓ ห้องฐานล่างก่ออิฐฉาบปูน   ฝาไม้หลังคามุงสังกะสีหลังโรงเรียนเป็นสวนครัว  นายสายหยุด   แจงเจริญ เป็นครูในขณะนั้นเป็นผู้ควบคุมการสร้างพิธีเปิดอาคารเรียน  มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน     นายอำเภอพระประแดงกล่าวรายงานโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาลวัดครุนอก(สาอาจ - ดิษฐเจริญวิทยาคาร)  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  อนึ่งในพิธีเปิดอาคารได้มีการถวายพัด    ผู้อุปการะโรงเรียนแด่เจ้าอาวาสวัดครุนอกและเจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งในด้วย ต่อมานายสายหยุด แจงเจริญ    ลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ นายเฟี้ยม  ทัศนาลัย เป็นครูใหญ่แทน  ต่อมาปลวกได้กินพื้น  ฝา  ฝ้าเพดาน อาคารเรียน   ฝาผนังไม่สามารถซ่อมแซมได้   จึงประมูลขายให้ประชาชน  นายเฟี้ยม  ทัศนาลัย   ย้ายไปอยู่โรงเรียนวัดกลาง   พระประแดง   มีนายสิงโต   แย้มเยื้อน มาเป็นครูแทน  (โรงเรียนปัจจุบันอยู่ในสุสานวัดครุนอกสวนป่สมุนไพร)
          พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ   ๐๑๗   แต่งบประมาณไม่พอ    พระครูพิสณฑ์นวการเจ้าอาวาสวัดครุนอก   นายฉุย   ดิษฐเจริญ  กำนันตำบลบางครุ   นางจันทร์   เทพสง่า ผู้อุปถัมภ์วัดครุนอกได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบ   โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นโรงเรียนที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมมือกัน  จึงเรียกว่าโรงเรียนประชาบาล   มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ต่อมาวัดครุนอกจึงได้อุปถัมภ์ต่อเติมอาคารชั้นล่าง      โดยก่ออิฐฉาบปูนติดประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์การเรียน   นายสิงโต  แย้มเยื้อน  ถึงแก่กรรม
นายสมพงษ์  พึ่งอุดม  ได้ย้ายเข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่แทนพ.ศ. ๒๕๒๑    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  หลังที่ ๒  ริมน้ำเจ้าพระยา   นายชัชวาล  นารายพิทักษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดครุนอก  ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคโดยต่อเติมอาคารชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูน  ติดวงกบประตูหน้าต่าง   และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน
          พ.ศ. ๒๕๓๓  นายสมพงษ์   พึ่งอุดม  ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษา    นายกริช  ไกรศรี   ได้ย้ายเข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่แทน  วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๓๔ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนวัดครุนอกหลังที่ ๒ และลุกลามไปถึงอาคารเรียนหลังที่ ๑  ได้รับความเสียหายทั้งหมด  จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  จึงต้องไปอาศัยเรียนที่ศาลาปริยัติธรรมวัดครุนอก
          พ.ศ.  ๒๕๓๖  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๒/๒๘   ปรับปรุง  ๔ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด  ๑๒  ห้องเรียนในวงเงินงบประมาณ  ๕,๑๕๙,๐๐๐  บาท  และได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารเรียนใหม่เมื่อเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๓๗  นางสาวจุฬาพร ดีสุคนธ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดครุนอกได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. ๒/๒๘  ปรับปรุง  ๔  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง ขนาด  ๖  ห้องเรียน  ในวงเงินงบประมาณ  ๒,๕๙๕,๐๐๐ บาท  โดยอนุมัติให้ต่อเติมด้านข้าง   คณะกรรมการโรงเรียนวัดครุนอก  ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าการประถมศึกษา  อำเภอ พระประแดง  หัวหน้าฝ่ายแผนสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ   และผู้บริหารโรงเรียน  ที่ประชุมมีมติให้ทำเรื่องเสนอหน่วยงานสมทบเพิ่มอีก ๓ ห้องเรียน เป็นทั้งหมด ๙ ห้องเรียนใช้งบประมาณ ๑ ล้านบาท  เมื่อได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ก่อสร้างได้เสร็จแล้ว  บริษัท ช้างแก้ว  จำกัด   ผู้รับเหมาก่อสร้างได้บริจาคสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคาร  ทั้ง   ๒ หลัง  ๑ สะพาน  เป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐  บาท  อาคารแล้วเสร็จในเดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙
          พ.ศ.   ๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  ๖๐๑  ๒๙  จำนวน  ๔  ที่  เป็นเงินงบประมาณ ๙๐,๐๐๐  บาท
          พ.ศ.  ๒๕๔๐ เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ และโครงการโรงเรียนสีขาว 
          พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท  สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  จัดสร้างรั้วโรงเรียน  ๑๘๐  เมตร  และลานกีฬาเอนกประสงค์  คิดเป็นพื้นที่       ๑,๙๓๖  เมตร
          พ.ศ.  ๒๕๔๓  นายจุลสิงห์   พิชญานนท์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          พ.ศ.  ๒๕๔๙  นายปิยสนธิ์  เชื้อทอง  รักษาการแทน
          พ.ศ.  ๒๕๔๙  นางธัญวรพัฒน์     โกพลรัตน์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          พ.ศ.  ๒๕๕๓  นายธารา    เปลี่ยนบางช้าง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   งบประมาณการก่อสร้าง ปูกระเบื้อง ๓๑๑,๑๑๑ บาท   สนามกีฬา (พิกุล)  ๑,๓๖๐,๐๐๐  บาท   สนามกีฬาสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างเขื่อนกั้นน้ำและถนนทางเดินเท้า  ๓๒๓,๐๐๐  บาท