สัญญลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  "ยิ้มง่าย  ไหว้สวย"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

   "ศรีจามจุรี   เด็กดีวัดครุนอก"