วิสัยทัศน์ และปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          นักเรียนมีคุณธรรมเลิศล้ำความเป็นไทย   มุ่งใส่ใจเรียนรู้สู่สังคม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ร่วมพัฒนาตามหลักอย่างพอเพียง


ปรัชญาโรงเรียนครุนอก(สาอาจ-ดิษฐเจริญวิทยาคาร)

          เด็กดี   มีคุณธรรม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


คติธรรมโรงเรียน

          อตฺตา   หิ   อตฺตโน  นาโถ  :   ตนแลเป็นที่พึงแห่งตน


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

          หลวงพ่อบ้านแหลม

 

อักษรย่อของโรงเรียน

          ระดับประถมศึกษา   ค.น.
          ระดับมัธยมศึกษา   ม.ค.น.


คำขวัญประจำโรงเรียน

          สำนึกดีมีจิตสาธารณะ        ส่งเสริมศิลปะนาฏศิลป์
สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น            พัฒนาชีวิน  ฟื้นถิ่นไทย


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

          ต้นจามจุรี


สีประจำโรงเรียน

          สีเหลือง   คือ   คุณธรรม  จริยธรรม   ความดี   เป็นศรีแห่งวัดครุนอก
          สีแดง      คือ   ความรักความสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน